"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบางปู 400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 :: www.bangpu.go.th ::

นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ

นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

081-7664707

นายอับดุลเราะห์มาน วาอายีตา

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

081-3680199

  • วิสัยทัศน์

    “เทศบาลตำบลบางปู ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวไกล การเมืองโปร่งใส บริการฉับไว ภูมิทัศน์สวยงาม

ข่าวสารชาวทต. บางปู

กิจกรรมชาวทต. บางปู

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บางปู จ.ปัตตานี
30 พฤศจิกายน 544

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต. บางปู เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลบางปู
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)