ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
3 มีนาคม 2564

0


ยุทธศาสตร์

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

(2) การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(4) การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(5) การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

(6) การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

(7) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม