ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายป่าพ้อ-นาทราย หมู่ที่ 4

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร (รถตัดหญ้าและขุดดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-11

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

จ้างทำป้ายไวนิลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

ซื้อแบตเตอร์รี่ และรีเลย์ช่วยสตาร์ท (รถบรรทุกขยะ ป้ายทะเบียน ปน 80-8042) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-07

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

จ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม 4 ล้อ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ. แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดปัตตานี (วังยะหริ่ง , สวนบายใจนิ๊ ยาบีฟาร์ม , ศูนย์การค้าบิ๊กซี ปัตตานี, แหลมนก ลานนกกระยาง และมัสยิดกรือเซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-16

เทศบาลตำบลบางปู

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างโครงการก่อสร้างป้อมยามหน้าสำนักงานเทศบาล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-16