กองการศึกษา
 • นางแวนอฮานี แวเดร์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

 • นางสาวแวมารีแย มามะ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวอารีนี ลาเตะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายฮานาฟี มูซอ

  พนักงานจ้างทั่วไป