วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2 มีนาคม 2564

0


วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลบางปู ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวไกล การเมืองโปร่งใส บริการฉับไว ภูมิทัศน์สวยงาม

พันธกิจ

 

พันธกิจที่ 1

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ สุขภาพอนามัยและการกีฬา  ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ 2

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

พันธกิจที่ 3

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

พันธกิจที่ 4

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๕

ส่งเสริมประชาชนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

พันธกิจที่ ๖   

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน   การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

พันธกิจที่ ๗

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในเชิงอนุร้กษ์