กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 • นายนิรันดร์ แวจูนา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวฟารีซัน วาแม

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นางสาวรุสนาณี แยนา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางสาวซัมซียะ แวจิ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวนูรีดา สาเล็ม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายซาการียา หมะ

  พนักงานจ้างทั่วไป