กองช่าง
 • นายนิรันดร แวจูนา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวุฒิชัย ยิสะหมัน

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นางสาวปัตติมา สุทธิพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายแวหามะ หะยีสแลแม

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายมูฮัมหมัดรอซี เวาะเซ็ง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายซอบรี อาเกะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายรอมมือลี มะดีเยาะ

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนสวน)

 • นายมายีลา วาแม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายลุกมาน เบ็ญสาละ

  พนักงานจ้างทั่วไป