การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะริ่ง จังหวัดปัตตานี
30 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะริ่ง จังหวัดปัตตานี
30 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณ๊เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
20 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณ๊เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอนและ การใหหรือรับสินบ
8 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอนและ การใหหรือรับสินบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการในการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
10 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการในการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
8 มีนาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการ
8 มีนาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
3 เมษายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ