เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร(นายก)
29 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร(นายก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
22 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
22 มีนาคม 2564

0


ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เอกสารแนบ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
9 มีนาคม 2564

0


การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เอกสารแนบ
การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน
15 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
28 กุมภาพันธ์ 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
28 กุมภาพันธ์ 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่

เอกสารแนบ