ด้านการบริการพื้นฐาน
ด้านการบริการพื้นฐาน
9 มีนาคม 2564

0


สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

1.ระบบบริการพื้นฐาน

                1.๑ การคมนาคมขนส่ง

                   มีถนนทางหลวงแผ่นดิน  สายที่ ๔๒ (คลองแงะ – นราธิวาส)  เป็นถนนสายหลักตัดผ่านตำบลบางปูซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมทางหลวง มีถนนเล็กๆ และซอยต่างๆ ภายในหมู่บ้าน รถยนต์

ที่ให้บริการเป็นรถยนต์ขนาดเล็กขนส่งผู้โดยสารจากในตัวอำเภอเมืองปัตตานีเข้าสู่อำเภอยะหริ่ง   

ตารางแสดงจำนวนทางหลวงแผ่นดินในเขตเทศบาล

ที่

ทางหลวงหมายเลข

ตอน

ระยะทาง(กม.)

หมายเหตุ

๑.

๔๒

ปัตตานี - ยะหริ่ง

๕,๒๐๐

สายเก่า

๒.

๔๒

ปัตตานี - ยะหริ่ง

๔,๗๐๐

สายใหม่

ตารางแสดงเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

หน่วยงาน

รวม(กม.)

เสร็จแล้ว  (กม.)

ลาดยาง

ลูกรัง

คอนกรีต

รวม

กรมทางหลวง

๕,๒๐๐

๕,๒๐๐

-

-

๕,๒๐๐

แขวงการทาง

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

-

-

๔,๗๐๐

 

ตารางแสดงจำนวนถนนในเขตเทศบาลตำบลบางปู

ประเภท

ที่ตั้ง

รวม(สาย)

ระยะทางรวม(กม.)

หมายเหตุ

.๑ (จำนวน)

.๒ (จำนวน)

.๓ (จำนวน)

๑.คสล.

      ๒๑

      ๔๐

      ๕๔

    ๑๐๒

    ๑๘.๐๐

ใช้การได้

๒ลูกรัง

๗.๐๐

ใช้การได้

๓.หินคลุก

-

-

-

-

-

-

๔.ลาดยาง

        ๕

๑๒

    ๑๐.๘๐

ใช้การได้

รวม

     ๒๗

     ๔๕

      ๖๐

     ๑๓๒

    ๓๖.๓๐

-

 

           1.๒ การไฟฟ้า

                     ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้กันทุกครัวเรือน  ส่วนที่ยังไม่เพียงพอเป็นไฟฟ้าสาธารณะและซอยต่าง ๆ

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลตำบลบางปู

หมู่ที่

                            จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

๔๐๗

๕๙๘

                             ๑,๐๘๑

รวม

                           ๒,๐๘๖

 

           1.๓ การประปา

                   การประปาของเทศบาลยังไม่ได้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน   เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการประกอบระบบประปาข้อต่อสามทางเพื่อแยกเข้าซอยและติดเครื่องกรองน้ำประชาชนในเขตเทศบาลใช้น้ำประปาหมู่บ้านโดยมีมัสยิดในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ

            1.๔ โทรศัพท์

                        ประชาชนในพื้นที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อหรือสื่อสารเป็นส่วนใหญ่เพราะสะดวกกว่าใช้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ

            1.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

                     เทศบาลตำบลบางปูไม่มีบริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์แต่อย่างใด

 

ด้านการบริการพื้นฐาน
9 มีนาคม 2564

0


ด้านการบริการพื้นฐาน

เอกสารแนบ