แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
รานงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ