รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
26 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการในเขตเทศบาลตําบลบางปู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ระหวาง วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
26 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการในเขตเทศบาลตําบลบางปู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 3 ไตรมาสที่ 1 ระหวาง วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปรายงานผลแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
23 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานผลแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
13 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ