สำนักปลัด
 • นางแวรอฮานี แวเดร์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสาวศุภิกา เจ๊ะเล๊าะ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวฮัสน๊ะ ตาเยะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางอารีนะห์ มูซอ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวคัทรียา ศรีมุกดานนท์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางโนรานี แวเดร์

  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 • นายซาการียา สามมะ

  พนักงานขับรถดับเพลิง

 • นายวีรศักดิ์ อุสมันบาฮา

  เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นายอับดุลเลาะห์ บือราเฮง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวนาสีบะห์ แวและ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางปาตีเมาะ กอฮิง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายซูไฮมิง กะโด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางรอฮานา อาลี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายอัซมี มูดอ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายต่วนมะ ดาจูดา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายบีลาล อับดุลมานิ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายอิบรอเฮง ไชยสุวรรณ

  พนักงานจ้างทั่วไป