คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
22 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20 มีนาคม 2564

0


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารแนบ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
18 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
16 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
16 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
15 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
15 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ