กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ.2565
7 เมษายน 2565

196


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖o
18 มีนาคม 2564

312


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖o ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
18 มีนาคม 2564

286


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18 มีนาคม 2564

360


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
18 มีนาคม 2564

356


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖o
18 มีนาคม 2564

294


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖o ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
18 มีนาคม 2564

344


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๐
18 มีนาคม 2564

326


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
18 มีนาคม 2564

325


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
18 มีนาคม 2564

296


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓
18 มีนาคม 2564

388


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓
18 มีนาคม 2564

314


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒
18 มีนาคม 2564

343


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
18 มีนาคม 2564

373


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙
18 มีนาคม 2564

322


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o
15 มีนาคม 2564

338


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
15 มีนาคม 2564

307


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
9 มีนาคม 2564

406


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
9 มีนาคม 2564

322


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
9 มีนาคม 2564

286


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ