ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

199

23 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี<br>ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 (ITA) ในระดับ AA

พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี<br>ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 (ITA) ในระดับ AA

100

9 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ

27

5 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้<br>ส่งเสริมบทบาท กลุ่มสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ส. 2565

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้<br>ส่งเสริมบทบาท กลุ่มสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ส. 2565

29

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

469

19 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เวทีประชุมประชาคมระดับตำบล เตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคระบาดในเดือนรอมฎอน

เวทีประชุมประชาคมระดับตำบล เตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคระบาดในเดือนรอมฎอน

325

20 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู <br>ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู <br>ประจำปีงบประมาณ 2565

231

18 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพื่อสนับสนุนวัสดุกีฬาส่งเสริมการ<br>ออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพื่อสนับสนุนวัสดุกีฬาส่งเสริมการ<br>ออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

173

8 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม พัฒนาศาสนสถาน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู <br>อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม พัฒนาศาสนสถาน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู <br>อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564

185

5 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero ToLerance)

ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero ToLerance)

227

5 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมแรงใจ สู้ภัยโควิด - 19  ภายใต้กิจกรรม รับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวม

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมแรงใจ สู้ภัยโควิด - 19 ภายใต้กิจกรรม รับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวม

404

18 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

25

10 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู <br> ประจำปีงบประมาณ  2564

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู <br> ประจำปีงบประมาณ 2564

667

16 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันเก็บขยะใน วันบางปูบิ๊กคลีนนิ่งเดร์

ร่วมกันเก็บขยะใน วันบางปูบิ๊กคลีนนิ่งเดร์

340

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ 2564

อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ 2564

404

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกันแก้ไขปัญหาคูระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล

ร่วมกันแก้ไขปัญหาคูระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล

355

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม “อำเภอจิตอาสา  น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”

กิจกรรม “อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”

410

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส

373

15 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19

โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19

520

12 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

405

10 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...