ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

360

26 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

424

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยในเขตเทศบาลตำบลบางปู

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยในเขตเทศบาลตำบลบางปู

240

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพถ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมบทบาท สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประมวลภาพถ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมบทบาท สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9

4 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทศบาลน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการเทศบาลน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

11

5 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรู้เท่าทันป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการรู้เท่าทันป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8

1 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนวัสดุกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการสนับสนุนวัสดุกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

155

30 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบางปูร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการบางปูร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกป่าชายเลนสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศและการท่องเที่ยวชุมชน

โครงการปลูกป่าชายเลนสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศและการท่องเที่ยวชุมชน

24

23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาชีวอนามัยและความปลดภัยในการประกอบอาชีพเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอาชีวอนามัยและความปลดภัยในการประกอบอาชีพเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

258

31 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17

28 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1244

23 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี<br>ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 (ITA) ในระดับ AA

พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี<br>ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 (ITA) ในระดับ AA

1137

9 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

30

25 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ

1076

5 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้<br>ส่งเสริมบทบาท กลุ่มสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ส. 2565

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้<br>ส่งเสริมบทบาท กลุ่มสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ส. 2565

1058

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

1582

19 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เวทีประชุมประชาคมระดับตำบล เตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคระบาดในเดือนรอมฎอน

เวทีประชุมประชาคมระดับตำบล เตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคระบาดในเดือนรอมฎอน

1363

20 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...