โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างเทศบาลตำบลบางปู
21 สิงหาคม 2566

0


 

โครงสร้างองค์กร
17 สิงหาคม 2566

0


 

สำนักปลัดเทศบาล   มีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ทั้งหมด  14  คน  ดังนี้
          พนักงาน (ข้าราชการ)                    จำนวน   5   คน
          ลูกจ้างประจำ                              จำนวน   1   คน
          พนักงานจ้างทั่วไป                         จำนวน   8  คน

งานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย
          -  งานธุรการ
          -  งานการเจ้าหน้าที่
          -  งานจัดทำงบประมาณ
          -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
          -  งานทะเบียนราษฎร
          -  งานนิติการ
          -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                     
          -  งานประชาสัมพันธ์
          - งานเลือกตั้ง
          - งานเลขานุการนายกเทศมนตรี
          - งานกิจการสภา

             รายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน สำนักปลัดเทศบาล  

 1. นางแวรอฮานี   แวเดร์                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 2. นางสาวศุภิกา  เจ๊ะเล๊าะ                  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 3. นางสาวคัทรียา  ศรีมุกดานนท์           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 4. นางโนรานี   แวเดร์                        เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 5. นายวีรศักดิ์  อุสมันบาฮา                 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 6. นายซาการียา   สามะ                     พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
 7. นายอัซมี  มูดอ                             พนักงานจ้างทั่วไป
 8. นายต่วนมะ  ดาจูดา                       พนักงานจ้างทั่วไป
 9. นายบีลาล  อับดุลมานิ                     พนักงานจ้างทั่วไป
 10. นายอิบรอเฮง  ไชยสุวรรณ                พนักงานจ้างทั่วไป
 11. นายอับดุลเลาะห์  บือราเห็ง              พนักงานจ้างทั่วไป
 12. นางสาวนาสีบะห์  แวเละ                 พนักงานจ้างทั่วไป
 13.  นางปาตีเมาะ   กอฮิง                     พนักงานจ้างทั่วไป
 14.  นายซูไฮมิง  กะโด                         พนักงานจ้างทั่วไป  

 กองคลัง   มีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ทั้งหมด 10 คน ดังนี้

พนักงาน (ข้าราชการ)                    จำนวน   5   คน
          ลูกจ้างประจำ                      จำนวน   1   คน
          พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน   3  คน
          จ้างเหมาบริการ                    จำนวน  1  คน

งานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย
            -   งานธุรการ
            -   งานการเงินและบัญชี
            -   งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
            -   งานพัสดุและทรัพย์สิน
            -   งานแผนที่ภาษี
            -   งานสถิติการคลัง

             รายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน กองคลัง   

1. นางนงลักษณ์  ดิษฐ์เอม                   ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวฟารีหด๊ะ โตะฮิง                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองคลังต้น
3. นางวนิดา นิเดร์หะ                           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4 นางสาวนิยามีละห์  แวดอเลาะ          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5. นางสุวิภา  ยอดรัก                           เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
6. นางรอปีเสาะ  สาแม                        เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7.  นายนิติ   นิเดร์หะ                           พนักงานจ้างทั่วไป
8.  นางรอฮานา  อาลี                           พนักงานจ้างทั่วไป
9.นางสาวนิอาซียะห์ นิเดร์หะ              พนักงานจ้างทั่วไป
10 นางฮาดีบ๊ะ  คาเดร์                          จ้างเหมาบริการ

 

กองช่าง

กองช่าง   มีพนักงานเทศบาล และพนักงาน  ทั้งหมด  8   คน  ดังนี้

พนักงาน (ข้าราชการ)  จำนวน   3 คน
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  4  คน
จ้างเหมาบริการ (คนสวงน)  จำนวน 1 คน

 • งานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
 • งานธุรการ
 • งานวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
 • งานจัดทำงบประมาณ
 • งานสถานที่และไฟฟ้า
 • งานสวนสาธารณะ
 • งานสถาปัตยกรรม

รายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน กองช่าง

1. นายนิรันดร์  แวจูนา                      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายวุฒิชัย   ยิสะหมัน                   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.นายแวหามะ หะยีสแลแม                นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
3. นางสาวปัตติมา  สิทธิพันธ์              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4.  นายมูฮำหมัดรอซี  เวาะเซ็ง            พนักงานจ้างทั่วไป
5.  นายซอบรี  อาเกะ                         พนักงานจ้างทั่วไป
6. นายลุคมาน เบ็ญสาละ                    พนักงานจ้างทั่วไป
7. นายมือลี  มะดีเยาะ                        จ้างเหมาบริการ(คนสวน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั้งหมด  40   คน  ดังนี้

           -  พนักงาน (ข้าราชการ)                จำนวน    3  คน
           -  พนักงานจ้างทั่วไป                     จำนวน  37  คน

               งานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย

           -  งานธุรการ
           -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
           -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
           -  งานส่งเสริมสุขภาพ
           -  งานรักษาความสะอาด
           -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. นายนิรันดร์  แวจูนา                        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2.นางสาวรุสนาณี  แยนา                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 3. นางสาวซัมซียะ แวจิ                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

                   4.  นายซาการียา  หมะ                       พนักงานจ้างทั่วไป

                   5.  นางสาวนูรีดา   สาและ                   พนักงานจ้างทั่วไป

                   6.  นายอิบราเห็ม  มะดีเยาะ                พนักงานจ้างทั่วไป

                   7.  นายอายุ  เวาะมา                          พนักงานจ้างทั่วไป

                  8.  นายยูโซะ    ดาฮิง                         พนักงานจ้างทั่วไป

                   9.  นายกอเบ  สมาแอ                        พนักงานจ้างทั่วไป

                   10.  นายสุไฮมิง  ลาเตะ                       พนักงานจ้างทั่วไป

                   11. นายมะนาเซ  สาแม                        พนักงานจ้างทั่วไป

                   12. นายซอลาฮุดิน  เจะหะ                  พนักงานจ้างทั่วไป

                   13. นายอดินันท์  ยูโซ๊ะ                       พนักงานจ้างทั่วไป

                   14. นายมามะปะสะดี  เจ๊ะหลง             พนักงานจ้างทั่วไป

                   15. นายอานันท์  เจะโซะ                    พนักงานจ้างทั่วไป

                   16. นายอิสเรส     แวนิ                       พนักงานจ้างทั่วไป

                  15. นายอับดุลเลาะห์   สือแม               พนักงานจ้างทั่วไป

                   17. นายมูฮำมัด  สะแลแม                    พนักงานจ้างทั่วไป

                   18. นายอับดุลรอห์มัน  เซ็ง                  พนักงานจ้างทั่วไป

                   19. นายวันไฮดี  เจะอุบง                      พนักงานจ้างทั่วไป

                   20. นายมูฮัมมัดซัมรี  บือราเฮง              พนักงานจ้างทั่วไป

                   21, นายสุกรี  มามะ                             พนักงานจ้างทั่วไป

                  22. นายกอเดร์   อาแว                         พนักงานจ้างทั่วไป

                   23. นายนิอับดุลรอมัน  นิเดร์หะ             พนักงานจ้างทั่วไป

                  24. นายมะรอเซะ  เตะ                         พนักงานจ้างทั่วไป

                   25. นายมุสตอปา  เวาะเซ็ง                   พนักงานจ้างทั่วไป

                   26. นายอิบรอเห็ม   เจะหะ                   พนักงานจ้างทั่วไป

                  27. นายมูฮำหมัดนาเซอร์ สะรี               พนักงานจ้างทั่วไป

                   28. นายมะนาเซ  หิแต                        พนักงานจ้างทั่วไป

                   29. นายรอมลี  สาและ                         พนักงานจ้างทั่วไป

                   30 นายบอรอเฮง  ฮาลาเตะ                 พนักงานจ้างทั่วไป

                   31. นายมุตอปา  เวาะเซ็ง                     พนักงานจ้างทั่วไป

                   32. นายอิบรอเห็ม  เจะหะ                    พนักงานจ้างทั่วไป

                   33. นายนพดล     จามจุรี                     พนักงานจ้างทั่วไป

                   34. นายมูฮาหมัด  ลาเตะ                    พนักงานจ้างทั่วไป

                   35.  นายอัสสุวัน  อับดุลลาติฟ              พนักงานจ้างทั่วไป

                   36. นายซาฟารี   โต๊ะตือรี                    พนักงานจ้างทั่วไป

                   37. นายมูหามัด   ดิอราแม                   พนักงานจ้างทั่วไป

                   38. นายแวมาหามะรูดิน  แวและ            พนักงานจ้างทั่วไป

                   39. นายอาดือนันท์  สมาแอ                  พนักงานจ้างทั่วไป

                   40. นายมูฮำหมัดซาฮาเรง  มะรูสะเตง      พนักงานจ้างทั่วไป

 

กองการศึกษา   มีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ทั้งหมด  4  คน  ดังนี้

  - พนักงาน (ข้าราชการ)        จำนวน    2   คน

  - พนักงานจ้างทั่วไป            จำนวน    2   คน

 งานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย

  - งานธุรการ

  - งานกีฬาและนันทนาการ

  - งานพัฒนาชุมชน  

  - งานศูนย์พัฒนาเด็ก

  - งานพัฒนาการศึกษา

  - งานส่งเสริมกิจการศาสนา

  - งานส่งเสริมวัฒนธรรม

  - งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

  - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ    

  - งานแผนงานและโครงการ

    กองการศึกษา

1. นางแวรอฮานี  แวเดร์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

2.นางสาวฮัสน๊ะ  ตาเยะ  นักพัฒนาชุมขนชำนาญการ

3.นางสาวแวมารีแย  มามะ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

4.นางสาวอารีนี  ลาเตะ   พนักงานจ้างทั่วไป

5. นายฮานาฟี  มูซอ      พนักงานจ้างทั่วไป

    กองการประปา

    งานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย

          -  งานธุรการ
          -  งานผลิตและบริการบริการ                                                               
          -  งานการเงินละบัญชีและบัญชี 

กองการประปา

 1. นางสาวศุภิกา  เจ๊ะเล๊าะ    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา