กองคลัง
 • นางนงลักษณ์ ดิษฐ์เอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวฟารีหด๊ะ โตะฮิง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางวนิดา นิเดร์หะ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสุวิภา เจะซู

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางรอปีเสาะ สาแม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนิยามีละห์ แวดอเลาะ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นายนิติ นิเดร์หะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางนิอาซียะห์ นิเดร์หะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางฮาดีบะห์ คาเดร์

  พนักงานจ้างทั่วไป