การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
31 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่