ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ
739
5 สิงหาคม 2565

วันที่  1 - 2 และ4 สิงหาคม  2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลบางปู  อำเภอยะหริ่ง   จังหวัดปัตตานี ปี 2565 ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักเรียน โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์