ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน
1583
19 มิถุนายน 2565

โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 44 และกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 444 จัดทำโครงการจิตอาสากิจกรรม ตะเวน ปลูกป่า ชายแดน  ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวชายฝั่งทะเลและการปลูกป่ายืนต้นในพื้นที่รับผิดชอบ และได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู  ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น ณ หมู่ 2 (บ้านบาลาดูวอ) ตำบลบางปู  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี