ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้<br>ส่งเสริมบทบาท กลุ่มสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ส. 2565
696
27 กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  พัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้  ส่งเสริมบทบาท สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 19-26  กรกฏาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. เทศบาลตำบลบางปู โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  พัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้  ส่งเสริมบทบาท  สำหรับ    กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู โดยมีนางจำปา  นิลวงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม   โดยในการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีกลุ่มเปาหมายเป็น สมาชิกกลุ่มสตรี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู รวมจำนวน 80 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 20 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน