ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี<br>ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 (ITA) ในระดับ AA
1138
9 ธันวาคม 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานีที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 (ITA) ในระดับ AA  งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์  ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี  อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี