ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการละเล่นพื้นบ้านของไทย
13 กันยายน 2566

409


กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางปู ได้สืบค้นเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาพื้นบ้านของไทย จากเว็ปไซด์ http://164.115.27.97/digital/files/original/ca603325d4a0d4e766ea224aaa247c30.pdf ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาพื้นบ้านของไทยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ซึ่งในหนังสือดังกล่าวได้อธิบายเนื้อหาออกเป็น 3 บท ดังนี้ บทที่ 1 ประกอบด้วย ความหมายของการละเล่นพื้นบ้านไทย และความเป็นมาของการละเล่นพื้นบ้านไทย บทที่ 2 ความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของการละเล่น พื้นบ้านไทย และบทที่ 3 การละเล่นพื้นบ้านไทย เช่น วิ่งเปี้ยว ตีลูกล้อ แข่งเรือบก ม้าหมุน (เก้าอี้ดนตรี) ชักเย่อ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการละเล่นกีฬาพื้นบ้านไทย ให้แพร่หลาย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านไทยให้คงอยู่สืบไป