ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ตำบลบางปู
5 กุมภาพันธ์ 2567

42


ด้วย เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประซาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับชุมชน   เพื่อการจัดสรรสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน โดยประชาชนผู้สนใจ สามารถสมัครได้ ที่เทศบาลตำบลบางปู ตามวันและเวลาราชการ