ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติราชการด้วยโปรอกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการด้วยระบบสารบรรณดิจิทัล ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
21 กันยายน 2566

787