ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปัตตานี เรื่องประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ(ใช้แล้ว)สำหรับคนพิการ ผู่สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2566
23 สิงหาคม 2566

730