ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู <br>ประจำปีงบประมาณ 2565
1238
18 เมษายน 2565

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู
ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู โดยมีนายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นางฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว ประธานโค๊ช STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยาย เรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม กับการปฏิบัติงานในองค์กร และได้รับเกียรติจาก นางสาวนูรอัยนี  วามะ คณะกรรมการบริหารชมรม  STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายเรื่อง แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต