Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  ระเบียบกฏหมาย
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
  เจตจำนง ผู้บริหาร
  คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  บริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  สถิติการให้บริการ
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 133 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่  24  เมษายน  2562เทศบาลตำบลบางปู  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ซึ่งถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้วันที่  24  เมษายน ของทุกปี  เป็นวันเทศบาล  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างทั่วไป ตระหนักถึงความสามัคคี  ความเสียสละ  และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  ในครั้งนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา(ละหมาดอายัด)กิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร (ดอกไม้สีเหลือง) จำนวน  32 ต้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูกิจกรรม พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณมัสยิดอิกวะฮ์ และมัสยิดตักวา

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
เลขที่ 400 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491-315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
Copyright © 2018. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs