Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  ระเบียบกฏหมาย
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
  เจตจำนง ผู้บริหาร
  คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  บริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  สถิติการให้บริการ
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 187 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบางปู  ได้จัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปูเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑เมื่อวันที่  ๒๔มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๐๐  น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปูโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  จำนวน  ๖๘  คน  ปรากฏว่ามีโครงการที่จะเปลี่ยนแปลง  ดังนี้                             

               ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลง  ของกองช่าง  ตามยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ   แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  ๒ โครงการ 

                                ๑. ๑  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วงที่ ๑  หมู่ที่ ๑  หมู่ที่  ๒ ตำบลบางปู

                                ๑. ๒  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วงที่ ๒  หมู่ที่ ๒  หมู่ที่ ๓  ตำบลบางปู

                            ๒. โครงการด้านสาธารณสุขที่จะเปลี่ยนแปลง  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  ๔  โครงการ 

๒.๑  โครงการส่งแสริมการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชน

                                ๒.๒  โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการสุขภาพเด็ก

                                ๒.๓  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม

                                ๒.๔  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

                           เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๒ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
เลขที่ 400 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491-315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
Copyright © 2018. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs