Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เจตจำนง ผู้บริหาร
  คู่มือประชาชน
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  บริการประชาชน
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 64 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบางปู  ได้จัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปูเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑เมื่อวันที่  ๒๔มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๐๐  น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปูโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  จำนวน  ๖๘  คน  ปรากฏว่ามีโครงการที่จะเปลี่ยนแปลง  ดังนี้                             

               ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลง  ของกองช่าง  ตามยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ   แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  ๒ โครงการ 

                                ๑. ๑  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วงที่ ๑  หมู่ที่ ๑  หมู่ที่  ๒ ตำบลบางปู

                                ๑. ๒  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วงที่ ๒  หมู่ที่ ๒  หมู่ที่ ๓  ตำบลบางปู

                            ๒. โครงการด้านสาธารณสุขที่จะเปลี่ยนแปลง  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  ๔  โครงการ 

๒.๑  โครงการส่งแสริมการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชน

                                ๒.๒  โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการสุขภาพเด็ก

                                ๒.๓  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม

                                ๒.๔  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

                           เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๒ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
เลขที่ 400 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491-315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
Copyright © 2018. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs