Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบางปู 400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 :: www.bangpu.go.th ::  
 
นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
 
นางจำปา นิลวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประเมินความเสี่ยง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปู
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
Web board
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ หมุนเวียนอย่างยั่งยืน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 84 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยในช่วงเช้า ได้เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม วิรรธน์ ปฐมภาคย์ บก.พล.ร.ด๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ ๓ จังหวัดขายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบแผนงานแนวทางการดำเนินการตามโครงการของคณะกรรมการฯ แต่ละจังหวัดที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายและกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

ช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิชนิดใหม่ ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำชายเลน เพื่อสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองปูทะเลโลก ที่ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ๓ หน่วยงาน (ศอ.บต. ม.สงขลานคริทร์, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ได้บูรณาการ ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลอย่างครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากฟื้นที่ป่าชายเลนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรชาวประมงและผู้ประกอบการในอนาคต อันสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  (๘ ตค.๖๓)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลบางปู
  400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-491315
โทรสาร : 073-491315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs