Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  ระเบียบกฏหมาย
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
  เจตจำนง ผู้บริหาร
  คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  บริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  สถิติการให้บริการ
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 3)
30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ชุมชนโต๊ะโสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
(ดู : 1)
30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก
(ดู : 4)
30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม หมู่ที่3 โดยวิธีคัดเลือก
(ดู : 1)
30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่2 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 1) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่3 ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 1) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่2 ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 1) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 7) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ดู : 50) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 123) 21 ก.ย. 2561
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่๑ ตำบลบางปู (ดู : 130) 21 ก.ย. 2561
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรราดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่๑ หมู่ที่๑ ถึงหมู่ที่๒ (ดู : 107) 21 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการถมดินบริเวณโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู (ดู : 77) 17 ก.ย. 2561
ขอบเขตของโครงการเปลี่ยนขุดโคมไฟหลอดเก่าเป็นชุดหลอดไฟ LED 200w (ดู : 124) 18 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการเปลี่ยนขุดโคมไฟหลอดเก่าเป็นชุดหลอดไฟ LED 200w (ดู : 93) 18 ก.ค. 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก HP 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) ธ.ค.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 80) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
เลขที่ 400 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491-315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
Copyright © 2018. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs