Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  ระเบียบกฏหมาย
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
  เจตจำนง ผู้บริหาร
  คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  บริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  สถิติการให้บริการ
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 (ดู : 14) 6 ส.ค. 2563
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) (ดู : 20) 19 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ"63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" (ดู : 23) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง (ฉบับที่ 7/2563)
(ดู : 26)
8 มิ.ย. 2563
การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ยื่นคำขอยกเลิก (ดู : 31) 21 พ.ค. 2563
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ดู : 24)
4 พ.ค. 2563
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 63) 26 ก.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศาสนา จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์กลุ่มสตรี (กลุ่มมุสลีมะห์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 61) 20 ก.ย. 2562
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) (ดู : 119) 4 ส.ค. 2562
รายงานรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 61) 31 ก.ค. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลบางปู (ดู : 14) 21 เม.ย. 2562
ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลบางปู (ดู : 13) 21 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ์ เพื่อเสริมเสร้างความสันติสุขในเขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 72) 4 เม.ย. 2562
การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (ดู : 69) 20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (ดู : 147) 30 ม.ค. 2562
ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด (ดู : 106) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
เลขที่ 400 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491-315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
Copyright © 2018. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs