Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ฝากความคิดเห็น
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบางปู 400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 :: www.bangpu.go.th ::  
 
นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
 
นางจำปา นิลวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประเมินความเสี่ยง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปู
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
Web board
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565 (ดู : 4) 6 ธ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2565 (ดู : 2) 6 ธ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 (ดู : 4) 6 ธ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 (ดู : 3) 6 ธ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 (ดู : 3) 6 ธ.ค. 2565
การเปิดรับสมัครนัดเรียน ระดับ ปวช. ปวส.
ในสาขาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(ดู : 12)
18 พ.ย. 2565
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ดู : 14) 17 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 12) 17 พ.ย. 2565
เปิดรับสมัครคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบางปู ประจำปี 2566 (ดู : 14) 11 พ.ย. 2565
(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ.2565 (ดู : 15) 7 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 (ดู : 16) 4 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 (ดู : 14) 4 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 (ดู : 14) 4 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 (ดู : 14) 4 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 (ดู : 24) 5 ต.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (ดู : 21) 5 ต.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 (ดู : 21) 5 ต.ค. 2565
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ดู : 28) 8 ก.ย. 2565
การคัดเลืกเด็กและเยาวชนดีเด่น และการคัดเลืกเด็กและเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (ดู : 38) 1 ก.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพตา (ดู : 53) 1 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 (ดู : 42) 17 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 50) 17 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 43) 17 ส.ค. 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู เรื่องประกาศรายงานงบกานเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 48) 9 ส.ค. 2565
การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ส.2565 (ดู : 52) 22 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 (ดู : 51) 22 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 (ดู : 48) 22 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 (ดู : 51) 22 ก.ค. 2565
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยของ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 61) 5 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 (ดู : 72) 5 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 (ดู : 58) 5 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 (ดู : 66) 5 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 (ดู : 53) 5 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 85) 30 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 80) 30 พ.ค. 2565
ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ เพื่ออากาศบริสุทธิ์ (ดู : 90) 24 พ.ค. 2565
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) (ดู : 82) 12 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 71) 12 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 (ดู : 77) 12 พ.ค. 2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ดู : 114) 12 เม.ย. 2565
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่และย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ดู : 114) 8 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 (ดู : 108) 8 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 (ดู : 105) 8 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 (ดู : 108) 8 เม.ย. 2565
กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ.2565 (ดู : 108) 7 เม.ย. 2565
ขอความร่วมมือให้สำนักทะเบียนสำรวจรายชื่อคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม(DNA)
(ดู : 109)
7 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 114) 23 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (ดู : 112) 23 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักทะเบียนและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 141) 14 ก.พ. 2565
การแก้ไขระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (ดู : 128) 14 ก.พ. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 113) 14 ก.พ. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 140) 14 ก.พ. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 165) 28 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.......ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft forms) (ดู : 156) 27 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ปี 2565 (ดู : 122) 25 ม.ค. 2565
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรทอมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 (ดู : 153) 25 ม.ค. 2565
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ดู : 150) 25 ม.ค. 2565
คาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก (ดู : 141) 25 ม.ค. 2565
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 161) 25 ม.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 (ดู : 157) 27 ธ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
ข้อมูลการติดต่อ เทศบาลตำบลบางปู
  400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-491315
โทรสาร : 073-491315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs