Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบางปู 400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 :: www.bangpu.go.th ::  
 
นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
 
นางจำปา นิลวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประเมินความเสี่ยง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปู
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
Web board
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) (ดู : 7) 1 ต.ค. 2564
การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (ดู : 7) 29 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 (ดู : 26) 1 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 (ดู : 14) 1 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 (ดู : 28) 19 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 (ดู : 31) 19 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 (ดู : 37) 2 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 (ดู : 31) 2 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 53) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 (ดู : 33) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 (ดู : 34) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564 (ดู : 29) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 (ดู : 31) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 (ดู : 41) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 (ดู : 25) 15 ก.ค. 2564
การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564(ฮ.ศ.1442) (ดู : 26) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 (ดู : 74) 28 เม.ย. 2564
การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบการฮัจย์ (ดู : 76) 21 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2564 (ดู : 64) 20 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13/2564 (ดู : 126) 20 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 12/2564 (ดู : 142) 30 มี.ค. 2564
แผ่นพับการคัดแยกขยะ (ดู : 170) 18 มี.ค. 2564
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบางปูทุกบ้านร่วมกันเก็บขยะใน วันบางปูบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (ดู : 160) 18 มี.ค. 2564
การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นเทศบาลตำบลบางปู ภายใต้กิจกรรม รับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวม (ดู : 158) 18 มี.ค. 2564
แบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 124) 17 มี.ค. 2564
การเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 237) 17 มี.ค. 2564
ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาลบางปู (ดู : 106) 17 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11/2564 (ดู : 82) 15 มี.ค. 2564
แผ่นพับภาษีที่ดิน (ดู : 103) 15 มี.ค. 2564
ตรวจสอบสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 69) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10/2564 (ดู : 65) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9/2564 (ดู : 68) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2564 (ดู : 66) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 7/2564 (ดู : 72) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 6/2564 (ดู : 62) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 5/2564 (ดู : 59) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2564 (ดู : 57) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2564 (ดู : 52) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2564 (ดู : 65) 11 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 61) 11 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางปู (ดู : 68) 9 มี.ค. 2564
เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 81) 9 มี.ค. 2564
การคิดวันรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 (ดู : 219) 9 มี.ค. 2564
เรือง การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (ดู : 79) 22 ก.พ. 2564
17 สิทธิคนพิการ (ดู : 27) 26 พ.ย. 2563
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลบางปู (ดู : 29) 26 พ.ย. 2563
ข้อมูลลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลบางปู (ดู : 24) 23 พ.ย. 2563
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอให้แก้ไขปัญหาถนน (ดู : 20) 13 พ.ย. 2563
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ดู : 21) 10 พ.ย. 2563
สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ (ดู : 25) 10 พ.ย. 2563
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอให้แก้ไขปัญหาถนน (ดู : 23) 6 พ.ย. 2563
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้ปกติ (ดู : 24) 13 ก.ค. 2563
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้ปกติ (ดู : 20) 22 มิ.ย. 2563
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้ปกติ (ดู : 22) 8 มิ.ย. 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ดู : 62) 7 มิ.ย. 2563
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 70) 9 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลบางปู
  400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-491315
โทรสาร : 073-491315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs