Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  ระเบียบกฏหมาย
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
  เจตจำนง ผู้บริหาร
  คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  บริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  สถิติการให้บริการ
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  เทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150........ เทศบาลตำบลบางปู ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดเวลาดังนี้ **กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี **ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือน มีนาคม ของทุกปี **ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี ***เอกสารยื่นแบบ:สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถ้ามี) ,สัญญาเช่า(ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู  
 
นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
081-766-4707
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ดู : 253)
ประกาศ บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ดู : 14)
ขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 (ดู : 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 34)
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (ดู : 71)
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88)
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญามาอะห์ที่มัสยิด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางปู
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้
ส่งเสริมบทบาท สำหรับกลุ่มสตรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบางปู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม Kick off
ตามแผนรณรงค์ 60 วัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
13:47 หัวหน้าปลัด ทต บางปู กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน (มัสยิด)
ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปั ๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 (ดู : 60)
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
สะพานไม้สายรุ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวบางปู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
เลขที่ 400 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491-315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
Copyright © 2018. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs