Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เจตจำนง ผู้บริหาร
  คู่มือประชาชน
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  บริการประชาชน
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  เทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150........ เทศบาลตำบลบางปู ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดเวลาดังนี้ **กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี **ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือน มีนาคม ของทุกปี **ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี ***เอกสารยื่นแบบ:สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถ้ามี) ,สัญญาเช่า(ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู  
 
นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ์ เพื่อเสริมเสร้างความสันติสุขในเขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 9)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (ดู : 26)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 68)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่๑ ตำบลบางปู  (ดู : 52)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรราดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่๑ หมู่ที่๑ ถึงหมู่ที่๒ (ดู : 51)
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม Kick off
ตามแผนรณรงค์ 60 วัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลบางปู
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
13:47 หัวหน้าปลัด ทต บางปู กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน (มัสยิด)
ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปั ๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลบางปูได้ทำการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ ในชื่อโครงการเทศบาลน่าอยู่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลบางปูได้ทำการจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
หรือเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ในชื่อโครงการเทศบาลน่าอยู่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลอกคลองอาแวเบาะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลอกคลองบือเจาะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รณรงค์ไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมพนักงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บุกเบิกถนนหินคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทำความสะอาดมัสยิด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้านยาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แจกอุปกรณ์กีฬา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
อ่าวบางปู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
เลขที่ 400 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491-315
E-mail Address : bangpu2561.tani@gmail.com
Copyright © 2018. www.bangpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs